Tietosuojaseloste

Tietosuoja-seloste

Nimi: Tanssistudio Dance Art Oy

Osoite: Hämeenkatu 30 A 6, 11100 Riihimäki

puhelin: 040-5358577 sähköposti: rehtori@danceart.fi kotisivut: www.danceart.fi

Rekisterin vastuu/yhteyshenkilö

rehtori Minni Arposuo puhelin: 040-5358577 sähköposti: rehtori@danceart.fi

Rekisterin nimi

Tanssistudio Dance Artin oppilasrekisteri

Keskeinen lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, yhteydenpitoon, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin ja asioihin ja niiden mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity henkilö on osapuolena.

Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot

 • oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite
 • alaikäisten oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan / huoltajan

 • henkilötunnus
 • oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
 • opetuksen kannalta tarpeelliset tiedot
 • oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tietoja maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän toiminnan sekä opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä yhtään sen pidempään kuin on tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti. Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut palveluntarjoajat ovat:

Tanssistudio Dance Art Oy, oppilasrekisteri-ja ilmoittautumisjärjestelmä Hobiverin osalta Parenum Oy, pankkiyhteydet Codesense Oy, laskutus Maventa Oy, perintätoimisto Visma Duetto Oy, kirjanpito Tilitoimisto Bamica Ky / Riihitili Oy

Kaikki yllämainitut toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen tanssioppilaitosten liiton STOPP ry.n tilastollisiin vuosiraportteihin.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua omia tietoja rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti  Rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen on hänellä oikeus peruuttaa se milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle
 • kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen toimisto@danceart.fi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus

Mahdollisessa tietovuototilanteessa rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.